Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού (InnoPolis) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο “Promoting Silver tourism through valorization of MED-diet and wellbeing routes in the CBC area - Silver Wellbeing”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG V/A «Greece - Italy (EL- IT) 2014-2020». 

Αντικείμενο: Το αντικείμενο της εν λόγω προκήρυξης αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες (άτομα ή εταιρείες) για την υλοποίησης δράσεων του ως άνω έργου με προϋπολογισμό 67.277,80 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά ποσοστό 85% και από Εθνικούς Πόρους κατά ποσοστό 15%.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018, Ώρα 11:00 ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, στα γραφεία του Παραρτήματος του Κέντρου Καινοτομίας και Πολιτισμού (InnoPolis) (Πλάτωνος 33, 25100 Αίγιο, τηλ: +30 26910 60427 φαξ: 26910-62.904/ e-mail: innopolis@otenet.gr), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις ή κοινοπραξίες αυτών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα πρέπει να παραληφθούν στα γραφεία του Κέντρου Καινοτομίας και Πολιτισμού (InnoPolis) στο Αίγιο, μέχρι την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, Ώρα 17:00.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης.

Offices

Thessaloniki

(Building Atlantis - THERMI 2)

S. Kazantzidi Street – 2nd floor

9th Km Thessaloniki-Thermi

GR-57001 Thessaloniki, GREECE

P: +30 2310 478706

innopolis@otenet.gr

Aegion

33, Platonos

25100 Aegion, GREECE

P: +30 26910 60427

innopolis@otenet.gr

Samos

Ireon of Pythagorion

83103, Samos, GREECE

P: +30 22730 95333

innopolis@otenet.gr